มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

แม่ชีที่มหาวิชชาลัยธรรมิกราชทำไมใส่ชุดเขียว

(1/1)

thanapanyo:

แม่ชีที่มหาวิชชาลัยธรรมิกราชทำไมใส่ชุดเขียว
การใส่ชุดสีเขียวเป็นรูปแบบการแต่งกายของสายธรรมสัมมา
สัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะซึ่งเรียกว่า แม่ชีมรรคาและแม่ชีมรรคา คือ ผู้ถือศีลแปด และกฎระเบียบ 80 ข้อ ของสายธรรมสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว เป็นผู้เห็นหนทางแห่งมรรคาแล้ว มุ่งปฎิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
การปฎิบัติอยู่ในกรอบศีลแปดยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้กิเลส
ตัณหาได้มีที่อยู่ในจิตใจ จึงต้องมีกฎระเบียบอีก 80 ข้อ เพื่อป้องกันปัญหาหยุมหยิม ของการอยู่ร่วมกันของผู้หญิงหลายคน และเป็นการชำระกิเลสละเอียดที่ซ่อนอยู่ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือศีลมรรคาหนทางสู่ความพ้นทุกข์ของสตรีกึ่งพุทธกาล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version