เสีียงธรรม

1. กรรมฐานสัมมาสัมพุทธะ

 

 

2. เกิดมาเพื่ออะไร

 

 

3. ไขรหัสชีวิตเปิดกรรม

 

 

4. ดวงจิตมาจากไหน

 

 

5. รูปแบบการเกิด